Algemene voorwaarden

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Romach Tuin en Parkmachines, gevestigd te Eck en Wiel, kantoorhoudende aan de Homoetsestraat 31, 4024 HG Eck enWiel, sinds 01-10-2001 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Tiel ondernummer 51430754, nader te noemen verkoper, en de individuele klant. Eventuele andere door de klantgehanteerde inkoopvoorwaarden worden nadrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk voorafdoor de verkoper zijn aanvaard. Indien door de verkoper eventuele afzonderlijke branchevoorwaardengehanteerd worden, dienen deze beschouwd te worden als aanvulling op de onderstaande voorwaarden.

 Artikel 1. Toepasselijkheid Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten op www.romach.nl/ (vanaf nu te noemen:ROMACH) zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: "Voorwaarden") vantoepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u detoepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. Deze voorwaarden respecteren de rechten van deconsument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten. Alle aanbiedingen van ROMACH zijn vrijblijvend en ROMACHbehoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uwbestelling door ROMACH. ROMACH is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaardenaan de levering te verbinden zoals vooruitbetaling, of gedeeltelijke vooruitbetaling, tenzij uitdrukkelijk andersbepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt ROMACH dit mee binnen tien (10) dagen naontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's ( €), inclusief BTW en exclusief administratie- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen,tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Betaling dient te geschieden op 1 van de door onsaangeboden betaalmethoden, in het geval van factuur dient het bedrag binnen 14 dagen na de factuur datum op onze rekening te zijn bijgeschreven. Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag datbetaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag de wettelijke vertragingsrente permaand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt naaanmaning door ROMACH bent u een bedrag van € 25,- aan administratiekosten verschuldigd. Bij betalingper bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijkbankrekening van ROMACH. Indien ROMACH haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens deincassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn meteen minimum van 35,00, onverminderd de bevoegdheid van ROMACH om in plaats daarvan dedaadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. Indien de prijzen voor deaangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen vijf (5) dagen namededeling van de prijsverhoging door ROMACH. In het geval van (type) fouten in de prijzen behoudtROMACH zich het recht voor om alsnog de werkelijke prijs aan u te berekenen, hierover zal wel eerstcontact met u opgenomen worden, en heeft u het recht om in dit geval de overeenkomst binnen vijf (5)dagen schriftelijk te ontbinden.

Artikel 4. Levering De door ROMACH opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enigeleveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annulerendan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van uredelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigdde bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is. In dit gevalzal ROMACH het eventuele al door uw betaalde bedrag zo spoedig mogelijk op uw rekening terug storten. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voorverzending aan u. ROMACH behoudt zich het recht voor om bestellingen indien nodig in gedeeltes aan uwuit te leveren (dit ter beoordeling van ROMACH), u bent in dit geval geen extra verzendkosten verschuldigd.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud Het eigendom van geleverde producten gaat pas naar u over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan ROMACH verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico terzake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten U dient alle intellectuele en industriëleeigendomsrechten welke rusten op de door ROMACH geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk terespecteren. ROMACH garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig(ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclamaties en aansprakelijkheid U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of deproducten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u ROMACH daarvan zospoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) dagen na de aflevering, althans nadat constateringredelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Indien is aangetoond dat deproducten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft ROMACH de keuze de betreffende productentegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan terestitueren. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht hetproduct binnen zeven (7) dagen na aflevering aan ROMACH te retourneren. Retourzendingen worden in ditgeval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd en ongebruikt is, waarbijtevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. ROMACH zal na ontvangst encontrole van de retour gestuurde goederen het eventueel reeds door u betaalde bedrag aan u terug storten.ROMACH kan onder geen beding verantwoordelijk gehouden worden voor enig letsel of schade als direct of indirect gevolg van het gebruik van goederen die door ROMACH geleverd zijn. Het gebruik van goederen die door ROMACH geleverd zijn geschiedt volledig op eigen risico.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijkoverkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig andercommunicatiemiddel in het verkeer tussen u en ROMACH, dan wel tussen ROMACH en derden, voor zoverbetrekking hebbend op de relatie tussen u en ROMACH, is ROMACH niet aansprakelijk, tenzij en voor zoversprake mocht zijn van opzet of grove schuld door ROMACH.

Artikel 9. Overmacht Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft ROMACH ingeval vanovermacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel deovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk op het door uopgegeven e-mail adres mee te delen en zulks zonder dat ROMACH gehouden is tot enigeschadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheidonaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid die niet te wijten is aanschuld van ROMACH, en die noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingenvoor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen Indien u aan ROMACH schriftelijk opgave doet van een adres, is ROMACH gerechtigdaan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan ROMACH schriftelijk opgave doet van een anderadres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. Wanneer door ROMACH gedurende korte oflangere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haarrecht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen latengelden op grond van het feit dat ROMACH deze Voorwaarden soepel toepastROMACH is bevoegd om bijde uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. ROMACH is gerechtigd deze voorwaardente wijzigen, waarna de oude voorwaarden vervallen en hier geen aanspraak meer op gemaakt kan worden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen,bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op dezeVoorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bijuitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.